SIRUSA, compromís amb la prevenció de riscos laborals

El 28 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball, que reivindica la importància dels programes de prevenció de riscos i el compliment de tots els protocols relatius a la seguretat.

A SIRUSA, l’equip de Prevenció de riscos laborals (PRL) vetlla perquè tot el personal que accedeix a la planta, ja siguin perfils operaris, d’administració o visites, treballin sense perill. Des del departament, durant tot l’any s’organitzen formacions i cursos recordatoris de diferents aspectes de la prevenció. Alguns d’aquests són generals, com de primers auxilis, prevenció de l’assetjament laboral o seguretat viària, però molts d’altres són específics per a posicions laborals concretes: carretons, espais confinats, etc. Així mateix, la plantilla té l’oportunitat de realitzar controls específics de salut, mitjançant revisions mèdiques periòdiques.


La seguretat a la planta

L’estratègia de prevenció de riscos laborals de SIRUSA se sintetitza en dos eixos principals: l’ordre i la neteja. Per al bon funcionament de la planta, és imprescindible que tant les zones de treball com les de pas estiguin lliures d’obstacles, sense residus ni desnivells. L’ordre també fa referència a la necessitat de seguir les instruccions i els protocols: tots els treballs de la planta, tant generals com específics, estan procedimentats mitjançant instruccions tècniques per evitar riscos.

Totes les persones que accedeixen a la planta, siguin treballadores o externes, han de fer servir obligatòriament Equips de Protecció Individual (EPI). Segons la tasca a desenvolupar o l’àrea a accedir, aquests poden variar entre bàsics —casc, armilla reflectant, calçat de protecció— o equips més específics, com ulleres hermètiques, proteccions auditives o pantalles facials.

També cal tenir en compte que a la planta de valorització energètica hi ha circulació constant de camions pesats, d’altres vehicles i de persones a peu. És per això, que és essencial una senyalització adequada i visible dels diferents circuits a tot el perímetre i recorregut. També quan es tracta d’actuacions puntuals que puguin afectar el pas de persones o vehicles, l’equip de PRL s’assegura d’assenyalar correctament la situació.

Tenint en compte tots aquests aspectes, el Pla d’emergències de SIRUSA es revisa constantment per anticipar i evitar tots els riscos que es podrien produir. També es realitzen anualment simulacres d’accidents a la planta: de descàrrega electricitat, d’incendis o de rescat en alçada, en són alguns exemples.