Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

La planta i el futur que volem

El món, la tecnologia, la societat i els seus hàbits, evolucionen contínuament, de la mateixa manera que ho fan els residus

Si la prioritat és desenvolupar una activitat de la manera més eficient, la capacitat de resiliència és fonamental. Quan l’any 1991 va obrir la planta de valorització energètica de Tarragona, la recollida selectiva era anecdòtica i tots els residus es tractaven de la mateixa manera (que, fins al moment, consistia en disposar-los en abocadors!).

Per sort, els canvis tecnològics i la consciència ambiental de la ciutadania han fet que cada vegada es rebin un residus més homogenis i més secs, perquè n’estan desapareixen les fraccions impròpies, que se separen i valoritzen per altres vies. Els residus de la fracció resta ara tenen molt més poder calorífic inferior i el procés de combustió genera més energia.

D’aquesta manera, perquè s’aprofiti millor, nosaltres també hem de transformar-nos! El Pla Estratègic vigent contempla una sèrie de grans millores tecnològiques que estan en marxa:

  • Augmentar la capacitat de valorització energètica de la planta fins a les 160.000 tones/any (capacitat autoritzada per l’AAI) de residus i millorar-ne la qualitat i l’eficiència.
  • L’objectiu marcat estableix que les dues línies de valorització energètica tinguin una capacitat de 10 tones/hora cadascuna, per a un residu amb un PCI de 11.765 KJ/kg, una càrrega tèrmica de 32,7 MW per línia, i amb una disponibilitat estimada de 8.000 hores/any.
  • Aquesta renovació permetrà actualitzar i modernitzar la planta, i fer que l’activitat sigui més eficient i es redueixi l’impacte ambiental.
  • Actualment, la MANCOMUNITAT disposa d’una finca molt més gran. Aixó permet redissenyar el perímetre de la planta i millorar la disposar dels equips en tot el perímetre de la parcel·la.

Projectes en marxa

Urbanització i redistribució

Des que es va construir la planta, a principis dels anys 90 la MANCOMUNITAT ha adquirit alguns terrenys adjacents o propers…

Nova entrada

El projecte de millora integral de la planta també inclou una redistribució dels espais per fer-los més còmodes i accessibles…

Ampliació fossar

També està prevista la modificació de la geometria del fossar, incrementant la capacitat d’emmagatzematge fins a 3.366m3/3.917m3

Ampliació plataforma de descàrrega

Amb la previsió de què properament arribaran residus procedents d’altres plantes de pretractament, que se solen transportar …

Pòrtic de radioactivitat

Properament, s’instal·larà a l’entrada de la bàscula un sistema per detectar radioactivitat als residus que arriben a la planta.

Captació de CO2

Quan hi ha combustió, inevitablement s’emet CO. Però amb aquest sistema de captació de CO el gas s’enterra i es redueix així …

Planta de pretractament

Amb l’ampliació de la planta, es projecta una planta de pretractament de la fracció resta dels residus municipals.

El futur

Forn caldera/SNCR: Canvi de tecnologia a forn de barres

La tecnologia actual en els forns és l’anomenada tecnologia de rodets mentre que la nova instal·lació serà un forn de barres.

Ampliació filtre de mànigues: Tractament de gasos

El tractament dels gasos en una instal·lació de valorització energètica és una peça clau per tal de no emetre concentracions de potencials …

Ventiladors de tir

Els ventiladors de tir tenen la funció de forçar l’aire a l’interior del forn i, d’aquesta forma, incrementar la eficiència del sistema.

Sistema de control distribuït de planta

Un Sistema de Control Distribuït (DCS) és un equip automatitzat i digital que s’utilitza per controlar els processos industrials i …

Desballestament electrofiltre/edifici de CCM

La instal·lació original constava d’un electrofiltre (element de captació de partícules) que estava en desús.

Turbina alternador

Aquest equipament té com a missió transformar l’energia tèrmica, que es produeix per l’escalfament i evaporació de l’aigua …

Aerocondensador

Aquests equips són intercanviadors de calor en els quals s’utilitza com a fluid refrigerant l’aire atmosfèric en lloc d’ aigua …

Cicle aigua vapor

L’energia tèrmica generada per la combustió dels residus es transfereix a l’aigua a la caldera. Com a conseqüència d’aquesta …

Transformador de potència

La producció de la electricitat per part del turbogrup s’efectua a unes voltatges determinats però per exportar-la …

Nova línia d’exportació d’energia elèctrica

L’increment d’electricitat que la planta produirà requereix d’un nou punt d’evacuació. S’ha determinat que el nou punt és a la …

Analitzadors en continu

Cal garantir el compliment del Reial Decret 815/2013 d’emissions industrials, es requereix a les instal·lacions de valorització …

Planta de tractament d’aigües

L’augment en el cabal de vapor generat, junt amb la possibilitat d’exportar vapor a una xarxa externa de distribució, ha aconsellat …

Planta gasificadora

Un dels projectes del pla d’inversions per modernitzar i actualitzar la planta consisteix en la reconversió dels cremadors auxiliars …

Contra-incendis

Es farà una renovació completa del protocol i sistemes contra-incendis de tot el perímetre de la planta. Les instal·lacions de protecció …

Sistema elèctric de mitja i baixa tensió

L’adequació de la planta, objecte d’aquest projecte, vol obtenir una major generació de vapor i mantenir la capacitat de tractament …

Planta fotovoltaica i minieòlica

Amb l’objectiu de generar energia verda, hem licitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques i una petita instal·lació eòlica.