Avís Legal

1.- Informació general sobre www.sirusa.es | www.sirusa.cat als efectes previstos en la
Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

    Titular: SIRUSA
    C.I.F.: A43240084
    Domicili social: Polígon Industrial Riu Clar, Carrer del Coure, 8, 43006 Tarragona
    E-mail: info@sirusa.com
    Teléfono: (+34) 977 550 696

2.- SIRUSA s’obliga a complir la legislaciónvigent en matèria de protecció de dades personals continguda en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altres normes que la complementin y desenvolupin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris d’aquesta pàgina als formularis que empleneu, seran tractades de forma automatitzada i incorporades per SIRUSA a fitxers de la seva titularitat inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades, sobre els quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir-ne la confidencialitat.

Les dades personals o de la societat sol·licitant de registre seran exclusivament utilitzades envers la finalitat de:

    – Permetre i gestionar el vostre accés als continguts de l’ÀREA PRIVADA d’aquesta pàgina WEB
    – Rebre informació publicitària relativa a SIRUSA les activitats; tarifes de productes i/o promocions ofertes pels nostres proveïdors i limitades als CLIENTS o CLIENTS POTENCIALS dels nostres ASSOCIATS, a través de correu postal, electrònic, telèfon o fax.

Les dades personals o de la societat que formuli un suggeriment o consulta seran exclusivament utilitzades envers la finalitat de:

    – Atendre les consultes que ens plantegin a través de la pàgina WEB de SIRUSA.

La sol·licitud de registre en aquesta pàgina WEB suposa expressament l’acceptació del tractament de les dades facilitades d’acord amb les finalitats indicades al present document.

SIRUSA no comunicarà ni cedirà les dades personals a tercers, llevat dels seus associats i en els termes previstos al paràgraf següent. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, el sol·licitant consent expressament la cessió o comunicació de les dades: nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic facilitats a la fitxa de sol·licitud de registre a:

Mitjançant l’acceptació del que disposa aquesta “Informació legal”, el sol·licitant de registre es dóna per informat de la primera cessió o comunicació de les seves dades a favor de les entitats exposades, als efectes de donar compliment la normativa.

En tot moment l’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el tractament de les seves dades amb fins promocionals, de conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic al Polígon Industrial Riu Clar, Carrer del Coure, 8, 43006 Tarragona.

    – Personalment o mitjançant comunicació tramesa per correu ordinari.
    – Mitjançant comunicació per correu electrònic adreçat a info@sirusa.com.
    – Directament, a la zona privada de la pàgina Web de SIRUSA, a la qual podeu accedir amb la vostra contrasenya personal.

La comunicació de l’oposició al tractament de les dades per part de SIRUSA o a la cessió de les dades a qualsevol dels seus socis, donarà lloc a la seva baixa en els registres i fitxers de tots ells, i posarà fi al tractament de les seves dades.