Som SIRUSA

Portal de transparència

Consell d’administració i societats participades

Consell d'administració i societats participades

Som una companyia pública especialitzada en el tractament i valorització energética dels residus municipals, amb el compromís i garantia de la millora contínua en la gestió ambiental de les nostres activitats.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Composició del Consell d’Administració.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA SIRUSA

L’estructura organitzativa de Servei d’Incineració dels Residus Urbans, S.A. (SIRUSA) està basada en dos grans eixos:

L’estructura de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de deu membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi.


L’estructura de gestió:

Encapçalada pel gerent com a màxim directiu, és l’estructura interna de la societat, integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat. 
L’òrgan que examina i que adopta els acods o les decisions relatives a la gestió de l’empresa és el Comité de Direcció, que es reuneix periòdicament. 
Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió. 

 
 

Codi de Conducta i procediment disciplinari

En total hi ha 11 títols, o apartats que despleguen el document. A partir de les disposicions generals, s’expliquen les faltes, infraccions i la seva graduació, les persones responsables, el règim de sancions i l’extinció de la responsabilitat.

Tot seguit, en el títol 6è es desenvolupen les qüestions generals del procediment, la seva ordenació, d’iniciació, desenvolupament i tancament del procediment; el document recull al títol 11, sobre el procediment abreujat, i es clou amb les disposicions finals, com són les garanties dels representants dels treballadors, l’entrada en vigor en el moment de la publicació, la publicitat, les normes d’estil (referit a les qüestions de gènere) i un annex amb 26 punts

El codi dona resposta a l’Art. 31 bis del Codi Penal espanyol (LO 1/2015 de 30 de març) respecte als requisits que han de complir els models d’organització i gestió que compti amb un sistema disciplinari, que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model d’organització i gestió per a la prevenció de delictes, o compliance penal.

El sistema disciplinari no afecta exclusivament als treballadors o empleats, sinó a tota l’organització, persona jurídica, empreses mercantils, empreses públiques, associacions, fundacions o partits polítics,.. en fi: tots els afectats incloent evidentment a directius, òrgans d’administració, socis, col·laboradors i proveïdors de béns o serveis.