Som SIRUSA

Portal de transparència

Normativa de transparència

Informació de rellevància Juridica

Normativa de transparència​

NORMATIVA DE CATALUNYA

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig del residus.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.

NORMATIVA ESTATAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DIRECTIVES EUROPEES

Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia derivada de fonts renovables i per la que es modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE I 2003/30/CE. Correcció d’errors DOUE L-140, de 5.06.2009 i DOUE L-165, 26.06.2009.

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus.

Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus.

NORMATIVA JURIDICA

NORMATIVA SIRUSA