Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Cicle aigua vapor

L’energia tèrmica generada per la combustió dels residus es transfereix a l’aigua a la caldera. Com a conseqüència d’aquesta transferència d’energia l’aigua aquesta passa a l’estat vapor. El vapor, desprès del seu pas per la turbina on ha transferit una part de la seva energia com a energia mecànica, anirà a l’aerocondensador per tornar a l’estat líquid.

Per l’increment en la quantitat de vapor generat, com a conseqüència de la major càrrega tèrmica per línia, cal una remodelació total del cicle aigua-vapor per adaptar-lo al nou escenari energètic.