Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Analitzadors en continu

Cal garantir el compliment del Reial Decret 815/2013 d’emissions industrials, es requereix a les instal·lacions de valorització energètica de residus disposar de sistemes de mesurament en continu de contaminants, i obliga a garantir la fiabilitat i disponibilitat de tals sistemes.

D’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret, els equips de mostreig i anàlisi de tots els contaminants, així com l’assegurament de la qualitat dels sistemes de mesurament automàtic i els mètodes de mesura de referència, es realitzaran d’acord amb les normes CEN.

S’han substituït els analitzadors de gasos i per garantir la disponibilitat dels mateixos s’instal·laran dos per cada línia de procés, un principal i l’altre redundant, de forma que es pugui disposar de la mesura en continuo de les emissions mentre es dur a terme el manteniment preventiu i correctiu dels analitzadors.

 

Segons el que indica el Reial Decret RD 815/2013 s’han de realitzar els mesuraments en continu de les següents substàncies: Òxid de nitrogen (NO), Diòxid de nitrogen (NO2), Monòxid de carboni (CO), Partícules totals, Substàncies orgàniques en estat gasós i de vapor expressades en carboni orgànic total (COT), Àcid clorhídric (HCl), Fluorur d’hidrogen (HF), Diòxid de sofre (SO2).

També s’han de fer mesuraments en continu dels següents paràmetres del procés dels gasos residuals: Concentració d’oxigen (O2), Pressió, Temperatura, Contingut de vapor d’aigua  i Cabal de gasos. Addicionalment, per requeriments de les noves MTD, també s’haurà de realitzar el mesurament en continu de l’amoníac (NH3).

 Dins l’abast d’aquesta actuació, s’inclourà el nou sistema de control on es recolliran les dades de les emissions, així com la modificació del servidor de dades existent per comunicar amb la Direcció General de Qualitat Ambiental les dades pertanyents als nous equips, segons les instruccions tècniques IT-18 i IT-20 i els requeriments específics de les normatives vigents i futures.