Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Turbina alternador

Aquest equipament té com a missió transformar l’energia tèrmica, que es produeix per l’escalfament i evaporació de l’aigua de la caldera durant la combustió dels residus, en energia elèctrica. L’augment del poder calorífic dels residus, té com a resultat un increment de generació de vapor i al mateix temps, per evolució de la tecnologia, augmentarà l‘eficiència del nou grup turbogenerador.

Aquest estarà format per una turbina de vapor a condensació, multietapa, un reductor i un alternador síncron trifàsic de quatre pols, amb una tensió de generació de 11Kv. Amb la instal·lació de la nova turbina es podrà subministrar més potència a la xarxa elèctrica generada, ja que se’n augmenta la capacitat: amb la mateixa quantitat de residus, serà més eficients energèticament i es tindrà capacitat per exportar més energia.

La turbina tindrà dues extraccions no regulades per subministrar vapor per al consum intern de la planta i per els escalfadors d’aires de combustió, l’escalfador de condensat i el desgasificador del cicle aigua-vapor. Aquest nou grup turboalternador, junt amb tots els seus equips auxiliars, s’instal·laran en el nou edifici de procés a construir annex a la façana oest de l’edifici de procés actual.

El dimensionat del grup turbogenerador s’ha fet considerant la possibilitat futura d’exportar i vendre de vapor a una xarxa externa, de manera que pugui admetre la totalitat del vapor generat per les calderes, amb independència de la quantitat de vapor consumit per la xarxa externa.